Türkçe Ailesi

  1. Anasayfa
  2. Sene Sonu İşlemleri ve Evrakları

Sene Sonu İşlemleri ve Evrakları

Ahmet Fatih ERDEM Ahmet Fatih ERDEM -
921 0
Ders İçi Performans Ölçeği

Ders İçi Performans Ölçeği Excel Dosyası (Grafikli)(Otomatik Notlama)

Sene Sonu Zümre Tutanağı

Sene Sonu Zümre Tutanağı indirmek için tıklayınız.

Ders Kesim Raporu

Ders Kesim Raporunu indirmek için tıklayınız.

Yazılı Teslim Tutanağı

Yazılı Teslim Tutanağını indirmek için tıklayınız.

DYK Raporu

6.Sınıf DYK Raporunu indirmek için tıklayınız.

7.Sınıf DYK Raporunu indirmek için tıklayınız.

8.Sınıf DYK Raporunu indirmek için tıklayınız.

Rehberlik Raporu

5.Sınıf Rehberlik Raporunu indirmek için tıklayınız.

6.Sınıf Rehberlik Raporunu indirmek için tıklayınız.

7.Sınıf Rehberlik Raporunu indirmek için tıklayınız.

8.Sınıf Rehberlik Raporunu indirmek için tıklayınız.

Yaz Tatili Dilekçesi

Yaz Tatili Dilekçesi indirmek için tıklayınız.

Öğretmen Dosyası

Öğretmen Dosyası Toplu Excel Dosyasını indirmek için tıklayınız.

Öğretmen Dosyası Toplu Excel Dosyası-2 indirmek için tıklayınız.

Kulüp Raporları

Kültür Edebiyat Kulübü Sene Sonu Raporunu indirmek için tıklayınız.

İlgili Yazılar : a) 05/01/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu.
b) 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
ç) 26/08/2014 tarihli ve 3557646 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk
Kulüpleri Yönergesi.
d) 09/05/2022 tarihli ve 49207871 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi.
e) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05/04/2022 tarihli ve E-10230228-349-47152351 sayılı yazısı.

1-İlgi (b) Yönetmelik’in 31’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velisinin 16 Haziran 2022 tarihine kadar okul müdürlüğüne bildireceği yazılı talebi üzerine ilkokul öğrenimleri süresince bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Bu hususta okul yönetimlerince velilere ivedilikle gerekli bilgilendirmenin yapılması, 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla velilerden gelebilecek sınıf tekrarı taleplerinin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi sağlanacaktır.
2- İlgi (b) Yönetmelik’in 23’üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine “G” yazılacaktır. Sürekli devamsız durumda olan öğrencilerin ders hanelerine ise “G” yazılmayarak boş bırakılacak “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı” ekranında aşağıda belirtilen iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.
3- İlkokul müdürlüklerince; “Sürekli Devamsız” durumda olan öğrencilerin belirlenmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne işlenmesi sağlanacaktır.
a. İlkokul müdürlüklerince “Veli İsteğiyle” sınıf tekrarı yapılması istenilen öğrencilerin belirlenmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne işlenmesi sağlanacaktır.
b. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdürlüklerince; söz konusu ekrana sadece puanı bulunmayan öğrenciler yansıtılmış olup bu öğrencilerden “Sürekli Devamsız” durumda olan öğrencilerin belirlenmesi sağlanacaktır. Şube Öğretmenler Kurulu’nda değerlendirilecek öğrencilere ilişkin işlemler ise 4. madde kapsamında
gerçekleştirilecektir.
c. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları 13-16 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılarak kurullarda alınan kararlar “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/ŞÖK-Sınıf Tekrarı Kararları” ekranına kaydedilecektir. Bu kapsamda ŞÖK kararı alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.
4- İlgi (b) Yönetmelik’in 19’uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, ders yılı sonunda “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Öğrenci İşlemleri/Ayrılma İşlemleri” ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.
5- İlgi (b) Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında oluşturulan Öğrenci Yerleştirme Komisyonu’ndan sorumlu personel tarafından, “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Bakanlık MEM İşlemleri/e-Kayıt İşlemleri” ekranında yer alan “Kayıt Bölgesi Belirlenmemiş Adreslere İlişkin (okul öncesi/ilkokul/ortaokul)” raporlar her gün düzenli aralıklarla kontrol edilecektir. Raporlarda herhangi bir okul ile ilişkilendirilmediği belirlenen adreslerin okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul ve ortaokul ile ilişkilendirilmesi sağlanacaktır.
6- Ortaöğretim Kurumlarına Yerel Yerleştirme sürecinde, ortaokul kayıt bölgesi belirleme ekranında mevcut belirlenmiş adreslerde değişiklik yapılamayacağından ortaokul kayıt bölgesi belirleme işlemlerinin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması sağlanacaktır.
7- Sosyal etkinliklerin yüz yüze gerçekleştirilebileceği Bakanlığımızca ilgi (e) yazıyla bildirilmiş olup “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/Sosyal Etkinlikler” ekranları üzerinde ilgi (c) Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması sağlanacaktır.
8- Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından; ilgi (b) Yönetmelik’in 86’ncı maddesi uyarınca oluşturulmuş olan sınıf kitaplıklarında bulunan tüm kitapların; ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Okuduğu Kitaplar/Sınıf Kitaplığı Oluşturma” ekranına, okul öncesi eğitim kurumlarında ise “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Okul Öncesi Kurum İşlemleri/Sınıf Kitaplığı İşlemleri/Sınıf Kitaplığı Oluşturma” ekranına işlenmesi sağlanacaktır.
9- İlkokul ve ortaokullarda sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından öğrencilerin okudukları kitap bilgileri eksiksiz bir şekilde “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Okuduğu Kitaplar/Öğrenci Kitap Bilgileri” ekranına işlenecektir.
10- Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış olan çocukların hazırbulunuşluk düzeyini artırmak ve onların ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla ilgi (b) Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 82’nci maddesi hükümleri doğrultusunda okul öncesinde yaz eğitimi yapılacaktır. Okul öncesi eğitime devam etmiş olan çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise ilgi (b) Yönetmeliğin 83’üncü maddesi ve ilgi (ç) Yönerge hükümleri gereği açılacak olan çocuk kulüpleri ile karşılanabilecektir. Yaz eğitimi ve çocuk kulüpleri 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla açılabilecektir.
11- İlgi (ç) Yönerge’nin “Çocuk Kulübü Kurulması” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrası gereği çocuk kulüplerine ilişkin iş ve işlemlerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde kullanıma açılan “İlkokul/Ortaokul Kurum İşlemleri/Çocuk Kulübü İşlemleri” ve “Okul Öncesi Kurum İşlemleri/Çocuk Kulübü İşlemleri” ekranları üzerinden doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması sağlanacaktır.
12- Okul yönetimleri, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde “Mevsimlik Tarım İşçi Öğrencisi” geçici nakil sebebi ile gelen bu statüdeki öğrencilerin okula devam, takip ve not girişlerini sağlayacaktır. Aynı genelgede ifade edilen “İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarını Takip Ekipleri” oluşturulacak ve Genelge’nin 3’üncü maddesi hükümleri gereğince işlemler gerçekleştirilecektir.
13- İlgi (d) Yönerge ile 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Öğrenci Değerlendirme Aracı (ÖDA)
uygulanmayacaktır. Programa dahil edilen öğrencilerin modül tamamlama durumları İYEP uygulayan öğretmenler tarafından “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/İYEP İşlemleri” ekranına işlenecektir.
14- e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ndeki veriler, il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmî/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir.