Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. KPSS

KPSS

Ahmet Fatih ERDEM Ahmet Fatih ERDEM -
137 0

2023 KPSS Lisans Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

2023 KPSS Türkçe Konuları

1. Sözcükte Anlam

 1. Sözcüğün Anlam Özellikleri
 2. Gerçek Anlam
 3. Mecaz Anlam
 4. Terimsel Anlam
 5. Sözcükte Anlam Olayları
 6. Benzetme (Teşbih)
 7. Eğretileme (İstiare)
 8. Kişileştirme (Teşhis)
 9. Kinaye (Değinmece)
 10. Mecazımürsel (Ad Aktarması)
 11. Dokundurma (Tariz)
 12. Mübalağa (Abartma)
 13. Dolaylama
 14. Güzel Adlandırma
 15. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
 16. Eş – Yakın Anlamlı Sözcükler
 17. Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler
 18. Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 19. Somut – Soyut Anlamlı Sözcükler
 20. Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler
 21. Genel-Özel Anlamlı Sözcükler
 22. Yansıma Sözcükler
 23. Kalıplaşmış Söz Öbekleri
 24. İkilemeler
 25. Pekiştirmeler
 26. Deyimler
 27. Atasözleri
 28. Kalıplaşmamış Söz Öbekleri

2. Cümlede Anlam

 1. Cümlenin Yorumu
 2. Cümlenin İletisi
 3. Cümleden Çıkarılacak Kesin Yargı
 4. Cümlede Vurgu
 5. Eş – Yakın Anlamlı Cümleler
 6. Anlamca Çelişen Cümleler
 7. Anlamlarına Göre Cümleler
 8. Olumlu Cümleler
 9. Olumsuz Cümleler
 10. Soru Cümleleri
 11. Ünlem Cümleleri
 12. Emir Cümleleri
 13. İçerdiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler
 14. Çıkarım
 15. Kanıksama
 16. Saptama
 17. Değerlendirme
 18. Yakınma – Sitem
 19. Pişmanlık
 20. Ön Yargı
 21. Olasılık
 22. Varsayım
 23. Tahmin
 24. Şaşırma
 25. Kuşku
 26. Uyarı
 27. Öneri
 28. Anlam İlişkilerine Göre Cümleler
 29. Neden – Sonuç (Gerekçe) İlişkisi
 30. Amaç – Sonuç İlişkisi
 31. Koşul (Şart) Cümleleri
 32. Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
 33. Öznel ve Nesnel Anlatım
 34. Tanım Cümleleri
 35. Karşılaştırma Cümleleri
 36. İçerik ve Üslup (Biçem) Bildiren Cümleler
 37. Doğrudan Anlatım (Aktarma) Cümleleri
 38. Dolaylı Anlatım (Aktarma) Cümleleri
 39. Cümle Analizi (Cümle Değerlendirme)
 40. Cümlenin Yapısı
 41. Cümle Tamamlama
 42. Cümle Oluşturma

3. Paragrafta Anlam

 1. Paragrafın Yapısı
 2. Paragrafın Bölümleri ve Boşluk Tamamlama
 3. Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler
 4. Paragrafı İkiye Bölme
 5. Paragraf Oluşturma
 6. Paragrafta Yer Değiştirme
 7. Paragrafın İçeriği
 8. Ana Düşünce
 9. Yardımcı Düşünceler
 10. Paragrafta Anlatım Biçimleri
 11. Açıklayıcı Anlatım
 12. Tartışmacı Anlatım
 13. Öyküleyici Anlatım
 14. Betimleyici Anlatım
 15. Düşünceyi Geliştirme Yolları
 16. Tanımlama
 17. Karşılaştırma
 18. Örnekleme

4. Ses Bilgisi

 1. Sesler
 2. Ünlü Sesler ve Ünlü Uyumları
 3. Ünsüz Sesler
 4. Ses Olayları
 5. Ünsüz Değişimi – Yumuşama
 6. Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)
 7. Ses Düşmesi
 8. Ses Türemesi
 9. Ulama
 10. Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi
 11. Ünlü Daralması
 12. Kökte Ünlü Değişimi
 13. Yardımcı Sesler

5. Yapı Bilgisi

 1. Kök ve Gövde
 2. Ekler
 3. Yapım Ekleri
 4. Çekim Ekleri
 5. Yapılarına Göre Sözcükler

6. Sözcük Türleri

 1. İsim (Ad)
 2. Varlıkların Türüne Göre İsimler
 3. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
 4. İsmin Hâlleri
 5. İsim Tamlamaları
 6. Zamir (Adıl)
 7. Kişi Zamirleri
 8. İşaret Zamirleri
 9. Belgisiz Zamirler
 10. Soru Zamirleri
 11. İlgi Zamiri (Aitlik Eki)
 12. Sıfat (Ön Ad)
 13. Niteleme Sıfatları
 14. Belirtme Sıfatları
 15. Adlaşmış Sıfatlar
 16. Zarf (Belirteç)
 17. Durum Zarfları
 18. Yer-Yön Zarfları
 19. Zaman Zarfları
 20. Ölçü-Miktar Zarfları
 21. Soru Zarfları
 22. Edat (İlgeç)
 23. Bağlaç
 24. Ünlem
 25. Fiil (Eylem)
 26. İş (Kılış) Fiilleri
 27. Oluş Fiileri
 28. Durum Fiileri
 29. Fiillerde Kip
 30. Fiillerde Kişi
 31. Fiillerde Olumsuzluk
 32. Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması
 33. Fiillerde Çatı
 34. Fiilimsiler
 35. Fiilimsi Grupları
 36. Yardımcı Fiiller
 37. Ek Fiil (Ek-Eylem)

7. Cümle Bilgisi

 1. Cümle Türleri
 2. Yüklemlerine Göre Cümleler
 3. Öge Dizilişine Göre Cümleler
 4. Yapılarına Göre Cümleler
 5. Cümlenin Ögeleri
 6. Yüklem
 7. Özne
 8. Nesne
 9. Dolaylı Tümleç
 10. Zarf Tümleci
 11. Edat Tümleci

8. Yazım Kuralları

 1. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 2. Kısaltmaların Yazımı
 3. Sayıların Yazımı
 4. Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı
 5. Birleşik Kelimelerin Yazımı
 6. Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
 7. Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
 8. Yabancı Özel Adların Yazımı
 9. Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları

9. BÖLÜM Noktalama İşaretleri

 1. Nokta ( . )
 2. Virgül ( , )
 3. Noktalı Virgül ( ; )
 4. İki Nokta ( : )
 5. Üç Nokta ( … )
 6. Soru İşareti ( ? )
 7. Ünlem İşareti ( ! )
 8. Kısa Çizgi ( – )
 9. Uzun Çizgi (–)
 10. Tırnak İşareti ( “ ” )
 11. Parantez ( )
 12. Kesme İşareti ( ’ )

10. BÖLÜM Anlatım Bozuklukları

 1. Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
 2. Gereksiz Ek ve Sözcük Kullanımı
 3. Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanımı
 4. Yanlış Ek ve Sözcük Kullanımı
 5. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı
 6. Deyim-Atasözü Yanlışları
 7. Anlam Belirsizliği
 8. Mantık Hataları
 9. Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları
 10. Fiil ve Yüklem Yanlışları
 11. Özne – Yüklem Uyuşmazlığı
 12. Özne Eksikliği
 13. Nesne Eksikliği
 14. Dolaylı Tümleç Eksikliği
 15. Zarf ve Edat Tümleci Eksikliği
 16. Tamlama Yanlışları
 17. Çatı Uyuşmazlığı

Kpss Soru Dağılımı içerisinde Türkçe dersi için toplamda 30 Adet soru bulunmaktadır. Bunlar;

 • Sözcüğün, Söz gruplarının Anlamı Konusu [Soru Sayısı: 1 ]
 • Cümlenin Anlamı, Yorumu Konusu [Soru Sayısı: 3 ]
 • Sözcük Türleri Konusu [Soru Sayısı: 2 ]
 • Sözcüğün Yapısı, Ekler Konusu [Soru Sayısı: 1 ]
 • Cümlenin Ögeleri [Soru Sayısı: 1 ]
 • Ses Olayları Konusu [Soru Sayısı: 1 ]
 • Yazım Kuralları Konusu [Soru Sayısı: 1 ]
 • Paragraf Konusu  [Soru Sayısı: 14 ]
 • Paragrafta Anlatım Yolları, Biçimleri Konusu [Soru Sayısı: 2 ]
 • Sözel Muhakeme ve Mantık Konusu [Soru Sayısı: 4 ]
KPSS Lisans Türkçe Konu Dağılımı201020112012201320142015201620172018201920202021
Sözcükte Anlam22112221111
Cümlede Anlam54413323122
Sözcük Türleri33522122122
Sözcükte Yapı11131211
Cümlenin Ögeleri1111111
Cümle Türleri11111
Dil Bilgisi Ses Olayları11111111
Yazım Kuralları11112111111
Noktalama İşaretleri111111111
Anlatım Bozuklukları232111
Paragrafta Anlam1513151313131414151414
Paragrafta Anlatım Biçim1112111
Sözel Mantık84444444
TOPLAM SORU SAYISI 3030  30303030303030  303030